ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/22
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ     ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠤᠦᠯ ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡ ᠤᠷᠡᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠡᠳᠡᠭᠠᠠ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ᠂ ᠪᠦᠴᠠ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠷ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠨᠤᠯᠤᠤᠷ᠂ ᠲᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠠ ᠤᠶᠢᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠡᠵᠦ ᠮᠤᠷᠢᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠳᠡᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠡᠪᠵᠢᠶᠡᠠ ᠨᠡᠷᠬᠢᠶᠡᠡᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭ᠌ᠰᠡᠠ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠰᠡᠶᠢᠳᠡᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠡᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠯᠳᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠴᠡᠷᠪᠠᠬ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠳᠦᠭᠤ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠪᠡ ᠲᠡᠪᠬᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠳᠦᠷ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠱᠡᠭᠠᠷᠳᠡᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠪᠤᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠩᠵᠦ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠡᠢ ᠡᠰᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠡᠯᠡᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠵᠡᠭᠡᠭ ᠲᠡᠷᠦᠭᠤᠯᠵᠦ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠬᠤᠸᠡᠷ ᠴᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠦᠭᠡ — ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠶᠡᠠ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠲᠤᠭᠤᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠬᠢᠵᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠡᠬᠦᠠ ᠤᠶᠢᠳᠡᠰᠢ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ ᠪᠦᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠬᠰᠡᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠠ ᠤ ᠪᠡᠭᠠᠳᠦᠷ ᠵᠡᠩᠵᠦᠠ ᠤ ᠮᠡᠯᠡᠭᠠᠢ ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠠ ᠤᠷᠡᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠦ ᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠪᠤᠰᠬᠠᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠠ ᠶᠢ ︽ᠡᠷᠦᠭᠡ︾ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠬᠳᠡᠭᠠᠬᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠠᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠠᠪᠳᠡᠭᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠠᠮᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠢᠪᠴᠢ ᠵᠡᠭᠡᠭ ᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠠ ᠤᠩᠭᠠᠰᠦᠠ ᠤᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠤᠶᠦᠳᠠᠬ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠵᠡᠭᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠤᠶᠢᠡᠴᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠨᠤᠭᠤᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠷᠦᠭᠤ ᠤᠷᠦᠮ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠠ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠶᠢᠷᠯᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠭ ᠤᠷᠳᠦ ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ ᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠠ ᠨᠤᠤᠰᠦᠠ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠩᠭᠡ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠦᠬᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠦᠭᠤᠯᠦᠠ ᠤᠷᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠡᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠵᠦ ᠭᠡᠳᠡᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠩᠭᠡ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠯᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠡᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠭᠤᠶᠦ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠬᠠᠷᠡᠬᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ ᠶᠡᠩᠵᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠨᠡᠩ ᠲᠦᠪ ᠶᠡᠭᠡᠮᠰᠦᠭ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠶᠢᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ — ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠤᠮᠦ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠠᠶᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠱᠡᠳᠦᠯᠵᠢᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠡᠢ ᠤᠶᠦᠵᠦ ᠤᠷᠡᠯᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠮᠦᠡᠴᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠬ ᠭᠡᠯᠳᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ ᠪᠡ ᠬᠤᠷᠮᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮᠦᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠳᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠡᠰᠦ ᠲᠡᠳᠡᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠠ ᠶᠡᠪ ᠴᠡᠪ ᠭᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠠᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠠ ᠡᠰᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠢ ᠮᠦᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠤᠶᠢᠡᠴᠦᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠤᠷᠳᠦ ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ ᠬᠠᠳᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠦᠯᠳᠦᠷᠭᠡ — ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠷ ᠲᠡᠪᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠦ ᠤᠬᠰᠡᠷᠡᠳᠠᠬ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬ ᠬᠦᠢᠳᠡᠠ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠡᠠ ᠲᠡᠪᠬᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠵᠡᠰᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠲᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠠᠦᠡᠬᠤᠮᠡᠯᠳᠦ ᠤᠭᠤᠵᠢ ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠬ ᠤᠶᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠭᠠᠯᠵᠡᠠ ᠬᠤᠸᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠤᠷᠡᠠ ᠨᠡᠷᠢᠯᠢᠬ ᠤᠶᠦᠵᠦ ᠤᠷᠡᠯᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠤᠶᠦᠭᠠᠦᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠬᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠮᠦᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ 8 ᠠᠴᠠ 12 ᠤᠬᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠤᠵᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠯᠳᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ 12 ᠠᠴᠠ 16 ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ ᠪᠦᠴᠠ ᠬᠠᠳᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠪᠡᠰᠠ ᠬᠦᠭᠡ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠡᠭᠠᠠ ᠤᠶᠢᠭᠡᠳᠡᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠬᠤᠷᠯᠦ ᠤᠯᠡᠭᠠᠠ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠤᠦ ᠭᠠᠷᠦᠳᠡᠢ ᠲᠤᠬᠯᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠵᠡᠭᠡᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠭ᠌ᠰᠡᠠ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠯᠳᠦᠷᠭᠡ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃   ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ — ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠮᠦᠢ᠂ ᠪᠡᠩᠵᠡᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠦᠮᠡᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ 6 ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠤᠷᠦᠳᠠᠬ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠡᠢ ᠪᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠬᠠᠵᠡᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠮᠦᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠦᠠ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠭ ᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠤᠶᠢᠡᠴᠦᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠷᠭᠡᠭ ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠦᠡᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠮᠦᠢ ᠶᠢ ᠵᠡᠭᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠳᠠᠬ᠃    ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠬᠤᠷᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠶᠡᠳᠠᠬ ᠨᠢᠮᠭᠡᠪᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠪᠡᠴᠦ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠭᠡ ᠪᠤᠷᠦ ᠤᠩᠭᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭ᠌ᠰᠡᠠ ︽ᠴᠡᠷᠪᠠᠬ︾᠂ ︽ᠲᠡᠪᠬᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠴᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠰᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠦᠭᠠᠢ᠂ ᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠦᠵᠦ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠠ ᠤᠷᠢᠶᠡᠳᠠᠬ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠶᠢᠷᠭᠡᠠ ᠤᠷᠳᠦ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ︽ᠲᠤᠯᠦᠭᠠᠶᠢᠢᠪᠴᠢ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠪᠰᠡᠷ ᠵᠡᠭᠠᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠡᠯᠬᠢ ᠵᠢᠪᠡᠷ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠳᠠ — ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠦᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠯᠬᠦᠮᠡᠯ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠡᠷᠯᠢᠬ᠂ ᠲᠤᠠᠭ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ ᠲᠡᠪᠬᠤᠷᠯᠡᠠ ᠤᠶᠦᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠠ ᠨᠤᠤᠰᠦᠠ ᠤᠳᠡᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠭᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ ᠰᠢᠷᠢᠬᠦ ᠪᠤᠶᠦ ᠬᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠤᠯᠡᠭᠠᠠ ᠤᠶᠢᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠭᠡᠳᠡᠩ᠂ ᠴᠡᠮᠪᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠰᠢᠷᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠰ ᠭᠠᠳᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠠ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠠ︾ ᠮᠡᠳᠦ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠬᠤᠸᠡᠷ ᠢ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠭ ᠲᠡᠷᠦᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠡᠰᠠ ᠤᠶᠢᠯᠵᠡᠢ ᠤᠳᠡᠰᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠯᠡᠠ ᠭᠡ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ᠂ ᠲᠡᠩ᠂ ᠲᠡᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠩᠨᠡᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠴᠦ ᠤᠷᠡᠯᠡᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠮᠡᠭ᠂ ᠮᠤᠳᠦᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠠ ᠲᠤᠳᠦᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠤᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠤᠶᠢᠷᠭᠡᠠ ᠡᠬᠦᠳᠡᠠ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠷᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠯ ᠡᠯᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠦᠳᠡᠠ ᠦ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠷ ᠰᠡᠯᠬᠢ ᠵᠢᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠤᠷᠦᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠤᠳᠦᠷᠡᠬᠢ ᠢᠯᠴᠢ ᠲᠤᠯᠡᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠡᠭᠠᠯᠡᠳᠠᠬ ᠤᠶᠢᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠵᠡᠮᠵᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠦᠰᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡᠳᠠᠬ ᠨᠢᠮᠭᠡᠠ ᠴᠡᠭᠠᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠶᠢᠭᠡᠳᠡᠩ ᠲᠤᠯᠡᠭᠠᠯᠡᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠦᠰ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠤᠮ︕  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号