ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/22
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠶᠢᠨᠡᠰᠦ ᠬᠤᠬ ᠬᠠᠶᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠤᠪᠦᠷᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠠ ᠲᠡᠬᠤᠯ ᠤᠷᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃   ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠰᠡᠷ ᠠᠳᠠ ᠲᠡᠡᠳᠠ ᠬᠠᠶᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃   ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠴᠢᠳᠦᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠲᠤᠰᠦᠯᠡᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠠᠦᠡᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠪᠤᠰᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠰᠤᠭᠤᠠ ᠲᠤᠤᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠰᠬᠦ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠲᠤ ᠪᠤᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠬᠰᠡᠠ ᠤ ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ 18 ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠦᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠬᠤᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ▲ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠬᠠᠷᠡᠩᠭᠤᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠡᠬᠰᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠩᠨᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠭᠤᠠ ᠬᠦ᠋ ᠲᠦᠷᠬᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬ᠃ ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠰᠤᠯᠦᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠦᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠬᠤᠷᠦᠭᠤ ᠮᠤᠷᠦᠢ ᠲᠡᠬᠢᠷ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠴᠡᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠦᠠ ᠨᠤᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠡᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠰᠤᠷᠦᠬᠰᠡᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠤᠶᠢᠳᠡᠰᠢ ᠤᠷᠦᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠡᠩᠭᠤᠢ ᠪᠦᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠮᠦᠰᠦ ᠬᠤᠷᠦᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠰᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠭᠠᠳᠡᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠪᠡᠯ ᠲᠦᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠡᠷᠦᠢ ᠬᠤᠷᠦᠢ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠦᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠠ ᠤᠶᠢᠷᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ▲ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠢ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠵᠡᠪᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠡᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号