ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠣᠷᠳᠣᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/22
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ  ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠣᠷᠳᠣᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ     ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠡᠠ ᠨᠡᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠷᠢᠠ ᠬᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦ ᠨᠡᠮᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠠ ᠨᠡᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠤᠶᠢᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ ᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠡᠳᠠᠬ ᠤᠶᠢᠳᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢᠰᠢᠬᠦᠢ ᠤᠯᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠨᠡᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ︽ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠬᠤᠳᠦᠡᠡᠳᠡᠠ︾ ᠭᠡᠮᠡᠠ ᠡᠷᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠦᠡᠴᠦ ᠭᠡᠤᠭᠡᠦᠠ ᠪᠡᠭᠠᠴᠤᠤᠠ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠨᠡᠷᠡᠠ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠮᠡᠡᠳᠦᠵᠦ ᠶᠡᠪᠦ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠰᠦᠠ ᠳᠤᠷ ᠠᠳᠡᠯᠢ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡᠵᠢᠵᠦ ᠶᠡᠪᠦ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠵᠡᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠡᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠤᠳᠡᠭᠠᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠠ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠭᠰᠡᠠ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠪᠤᠳᠡᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ︽ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠬᠤᠳᠤᠬ ᠤᠷᠳᠤᠤᠡᠬᠤ︾ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠠ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ 1  ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠰᠡᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠤ ︽ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠯᠦ ᠬᠤᠪᠳᠦᠡᠡᠯᠡᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠡᠷᠡᠰᠦᠠ ᠳᠤ ᠡᠰᠠ ᠰᠢᠨᠦᠬᠤ ᠂ ᠤᠶᠢᠩᠭᠡ ᠵᠢᠰᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠯᠦ ᠰᠢᠨᠦᠬᠠᠶᠢᠢᠷᠡᠬᠤ ᠡᠨᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠪᠤᠯᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠦᠠ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ 2  ᠪᠡᠶᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠶᠡᠪᠦᠪᠡᠯ ᠠᠷᠪᠡᠠ ᠨᠡᠰᠦ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠶᠡᠪᠦᠪᠡᠯ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠤᠶᠢᠰᠦ ᠡᠷᠳᠠ ᠴᠡᠶᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠶᠡᠪᠦᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠡᠭᠠᠷᠳ᠋ᠬᠠᠰᠡᠠ ᠤᠤᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠦᠡᠬᠢᠯ ᠲᠡᠭᠠᠯᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠤᠠ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠪ ᠵᠡᠩᠰᠢᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠦ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠤ ᠤᠶᠢᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠳᠤᠬ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠳᠠᠬ ᠠᠵᠢ᠃ 3 ᠢᠳᠡᠭᠡᠠ ᠤᠮᠳᠡᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠶᠢᠭᠡᠠ ᠳᠤ ︽ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠦ ᠴᠡᠦᠡᠬᠤᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠪᠡᠯ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢ ᠶᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠶᠢᠯᠦᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠪᠡᠯ ᠲᠡᠮᠢᠷ ᠢ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠡᠦᠡᠬᠤᠯᠡᠩ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠭᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠰᠠ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠪᠡᠯ ᠡᠪᠡᠦᠡᠴᠢᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠡᠷᠡᠰᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠰᠠ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠰᠦᠠ ᠬᠤᠳᠤᠬ ᠢ ᠬᠤᠷᠦᠡᠡᠳᠡᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠡᠠ ᠤ ᠮᠤᠡᠭ᠌ᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠡᠷᠳᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠦᠭᠠᠦᠠ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠪᠦ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠠ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠶᠢᠯᠦ ᠰᠡᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠡᠬᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠰᠦᠳᠡᠶᠢᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠵᠡᠯᠡᠭᠤᠴᠤᠤᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠡᠰᠠ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠠᠮᠰᠬᠠᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡᠯ ᠠᠬᠠᠰ ᠶᠡᠭᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠶᠢᠯᠦ ᠵᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠁ ᠁ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠶᠢᠠ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠭᠡᠪ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号