ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ  ᠪᠠ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/27
   
       ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ  ᠪᠠ  ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ     ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠬᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠷᠣᠵᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭ     ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠬᠡ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠠᠶᠢᠪᠣᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠤᠣᠷᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠶᠢ  ᠬᠡᠰᠬᠡᠨ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠩᠬᠡᠷ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠳᠦᠬᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠦ ᠪᠠᠨ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠦᠣᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠵᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃     ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ    ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠤᠭ ᠵᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂  ᠨᠠᠰᠦ ᠪᠣᠶᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠰ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ᠂ ᠢᠷᠡᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠣᠰᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠳᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ  ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃     ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ   ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠣᠳᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠭᠯᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠶᠢᠭᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠠᠮᠣᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠴᠢᠳ᠂ ᠠᠳᠠ᠂ ᠳᠣᠳᠬᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃    ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ   ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠣᠮᠲᠠ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ᠃ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠵᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃    ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ   ᠳᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠨ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ  ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃  ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠢ ᠪᠡᠯᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠵᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号