ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ49 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/29
      ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠴᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ49 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠴᠡᠬᠡᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ 49 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠵᠤ ᠴᠤᠤᠭᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠵᠠᠷᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠤ ᠁ ᠪᠠᠰᠠ 49 ᠬᠤᠨᠤ᠋‍ᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠠᠯᠠᠭᠠᠰᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠯᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠴᠠ ᠤᠭᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠶᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤ  ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠵᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠨᠡᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠠᠷᠴᠠᠨ ᠤ ᠤᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ 49 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠦᠵᠤ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠥᠷᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠷᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠳᠠᠭ᠃       ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠴᠦ 49 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠵᠤ ᠴᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠮᠥᠷ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠵᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠤ  ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠤ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠮᠡᠲᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠴᠢ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠬᠦᠴᠢᠬᠡᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠬᠦᠴᠢᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠯᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠭᠠᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠢᠪᠴᠢᠭᠦᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠡ ᠁
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号