ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/29
                ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ︿ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠡᠳᠣ﹀ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ︿ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠠᠨᠳᠣ﹀ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠢᠳ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠣ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ  ᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠵᠣ ᠰᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠵᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔               ᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠣ ᠮᠡᠨᠳᠣ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠤ ᠠᠬᠢ 》 ᠬᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ  ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠣᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠣᠮᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠬᠠᠮᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠳᠣ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 《ᠲᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ︖ 》 ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠨᠩᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ︔       ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠮᠣᠷᠢᠳᠡᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ ᠶᠠᠪᠣᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶᠡᠰ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠬᠡ  ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠯᠳᠣᠯᠵᠣ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠡᠳᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠡᠪᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠣᠳᠭᠡᠯ ᠦᠬᠡᠰ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ 《 ᠲᠠᠨ  ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠯᠠᠭᠱᠠᠨ ᠲᠣᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠤ︖ 》《 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ‌‍ᠣᠣ︖ 》 ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠣᠳᠭᠡᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠣ᠋ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠮᠠᠯ ᠲᠦᠯᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ 《 ᠲᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠤᠤ︖ 》᠂《ᠢᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤᠤ︖ 》《ᠲᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠳᠬᠠᠯᠳᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠣᠢ︖ 》《 ᠬᠠᠪᠰᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖》 ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠣᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠩ ᠦᠩᠭᠡᠰᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ《 ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠰᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖》《 ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠬᠦᠴᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ︖》《ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠤᠤ︖ 》 ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠣᠷ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠪᠣᠯ 《ᠬᠠᠳᠣᠯᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ︖》《ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠪᠬᠢᠨᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︖︖ 》 ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠣ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 《 ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠳᠣᠷᠣᠯᠳᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ︖ 》《 ᠴᠠᠰᠣ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠤ︖ 》《 ᠵᠣᠳ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠩ ᠡᠪᠦᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠ︕ 》 ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠪᠡ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠶᠢᠯ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ 《 ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠷ᠂ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠲᠤ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠷ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠢ︖ 》《 ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠢ︖ 》ᠬᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ 《ᠶᠠᠮᠡᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠲᠠᠢ︖ 》 ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ《 ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 》 ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃       ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ 《 ᠲᠠ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠪᠡ ᠤᠤ︖》 ᠬᠡᠵᠣ ᠠᠮᠣᠷ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ 《 ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ 》 ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠣ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠮᠡᠨᠳᠣ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠢᠨ ᠠᠮᠦᠷ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠣᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠮᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠣᠭᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ《 ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭᠠᠰᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ 》 ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠢᠯᠡ︔            ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠶᠡᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠨᠣᠵᠣ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠲᠣᠰᠴᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠡᠪᠡᠯ 《ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠷᠠᠢ 》 ᠬᠡᠵᠣ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠭᠳᠣᠵᠣ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ᠃           ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠬᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠶᠢᠴᠢᠨ ᠢ ᠣᠭᠳᠣᠵᠣ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ ᠤᠤ︖ 《 ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠪᠡ ᠤᠤ︖ 》 ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠣ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠣᠴᠢᠯᠡᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ《 ᠵᠠ︕ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠭᠤ︕ 》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 《 ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠ》 ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠦᠨᠳᠣᠳᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠶᠡᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠮᠣᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠢ ᠠᠶᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠤᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠬᠡᠮᠨᠡᠵᠣ᠂ ᠱᠦᠯᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠪᠣᠴᠠᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠮᠦᠨ ᠬᠦ᠋ ᠣᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠵᠣ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠲᠣᠮᠣᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠣᠯᠪᠣᠭᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ 《 ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ︕ 》 ᠬᠡᠵᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠩᠨᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ︔
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号