ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠬᠡᠵᠢᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/29
        ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠬᠡᠵᠢᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡ      ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨᠴᠤᠳ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠦᠰᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ 13 — 15 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃            ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠯᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠫᠠᠩᠰᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠶᠠᠵᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠰᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠲᠡᠪᠡᠭ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠦ᠋ᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠢᠰᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠬᠤᠤᠰ ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃ 14 — 15 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠤᠷᠳᠤ ᠦᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠬᠦᠷᠦᠵᠤ ᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠱᠢᠷᠤ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠦᠬᠢᠨ ᠢ ᠦᠰᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠰᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠬᠦᠷᠦᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠱᠠᠩᠬᠤᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠵᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠬᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠷᠦᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠃      ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠳᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠨᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠰᠤ ᠬᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠷ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠬᠦᠷᠦᠵᠤ ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨᠴᠤᠳ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠰᠢᠭ ᠠᠷᠤᠨᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠷᠦᠮᠡᠯ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃     ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ᠂ ᠦᠬᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ 13 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠤ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ 13 ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠨᠳᠠᠢ ᠵᠡᠬᠦᠵᠤ᠂ 16 — 17 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡ ᠬᠦᠷᠦᠵᠤ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠤᠤᠷ ᠵᠡᠬᠦᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号