ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠣᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/29
         ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠣᠬᠡ     ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠣᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠰᠣᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠰᠤᠭ᠍ᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠴᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠳᠤᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃     ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠲᠣ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠲᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 2 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠣᠯᠤᠰ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠴᠡᠭᠴᠡᠷᠡᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃      ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢ ᠳᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ︽ᠳᠡᠪ︾ ᠨᠢ ︽ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ︽ᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠦᠮᠦᠷᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠳᠣᠷᠠᠳᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠩ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠯ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠶᠠᠩᠵᠦ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠃ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠡᠷᠰ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠳᠡᠭ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠠ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠣᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠲᠤᠭ  ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠯᠳᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠂ ᠮᠢᠨᠵᠢᠨ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠴᠢᠭᠤ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠦᠷᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠣ ᠭᠤᠣᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠰᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠢ ᠪᠦᠰ ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠨᠢ 1.17 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ 1.94 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠢᠲᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠴᠢᠳ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠵᠦᠷᠢᠳᠡᠭ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠦᠷᠲᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃      ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠨ  ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠮᠥᠭᠡᠷᠦᠯᠵᠢᠨ ︵ᠭᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤ︶ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠩᠭᠡᠷ  ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠵᠦᠪ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃     ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠠᠩ ᠬᠦᠷᠦᠬᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠦᠶᠢᠯᠡ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠳᠣᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠳᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠣᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠠᠶᠢᠨᠴᠢ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ  ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠩ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠴᠦ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠴᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡ᠂ ᠣᠷᠳᠤ ᠦᠮᠦᠳᠣ᠂ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠳᠤ ᠲᠦᠷᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠲᠤᠯ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠲᠦᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠥᠭᠡᠷᠦᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠬᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠦᠨ ᠴᠡᠮᠪᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠮᠰᠤᠭ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠳᠬᠤᠮᠠᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠮᠰᠤᠭ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ ᠭᠤᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠ᠂ ᠯᠤᠣ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠣ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠮᠦ ᠳᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      13 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ — 14 ᠳ᠋ᠣᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠫᠧᠷᠰ᠂ ᠨᠠᠩᠭᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ︾᠂ ︽ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠮᠦᠩᠬᠡ 1252 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1275 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      15 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ — 17 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠤ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠦ ᠲᠡᠳᠦᠶᠢᠯᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠷᠴᠢᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠶᠢᠮᠣᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠵᠢᠭᠬᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠰᠣᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠠᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪ᠊ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠲᠤ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠡᠲᠦ ᠳᠤᠷᠳᠤᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠣᠩᠬᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠨᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠳᠣ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠃︾ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠾᠦᠩᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠣᠷᠬᠡᠭ ᠣᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨᠳᠠ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠮᠦᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ / 1615 — 1911 / ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ — ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 1911 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠨᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠨᠣᠶᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠪ᠂ ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ︽ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠢᠭ ᠵᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠯᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠩᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠲᠠᠢ᠃      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠰᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠡᠪᠦᠷ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠬᠠᠨᠴᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠤᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠨᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠭᠴᠡ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃     ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ᠂ ᠶᠣᠭᠲᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠦᠬᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠄ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠲᠣᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠳᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠣᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠲᠣᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠤᠩ ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠩ ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠨᠣᠭᠠᠨ ᠣᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤᠪ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠩ ᠬᠡᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂ ᠭᠠᠯ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠷᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠳ ᠠᠯᠪᠠᠳᠣ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠨ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠦᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠶᠢᠮᠦ᠃︾      ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠠᠩ ᠳᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠮᠦᠰᠳᠡᠭ᠃     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠶᠠᠰᠣᠲᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠪ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠢᠵᠢᠯ ᠳᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠴᠦ ᠨᠣᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠣᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠪᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠄ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ᠂ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ︵ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ᠂ ᠴᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︶     ᠣᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢ 400 ᠣᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠭᠤᠲᠤᠯ  ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠷᠢᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠣᠶᠢᠷᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号