ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/6/4
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠪᠰᠢᠩᠭᠤᠢ
     ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ︽ᠣᠷᠢᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ︾ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠳᠣ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠮᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠪᠣᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃       ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠰᠯᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠯᠢᠭ ᠵᠠᠩᠵᠣᠨ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠹᠧᠩ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠬᠢ᠂ ᠬᠦᠨᠡᠰᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠣ ᠰᠠᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠹᠧᠩ ᠱᠧᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠣ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠤᠷᠣᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠳᠣᠭᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠠᠰᠣᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠣᠮᠳᠠ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠬᠦᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠴᠦ ᠤᠰᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠦᠬᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠭᠡᠷᠡᠮ ᠢ ᠰᠡᠳᠡᠯᠣᠨ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠭᠴᠣ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ ᠳᠣᠣᠷᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠢ ︵ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ︶ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠨᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠰᠣᠯᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠩᠭᠢᠵᠣ ᠮᠦᠬᠦᠵᠣ ᠰᠠᠷᠨᠢᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠳᠣᠣᠷᠡᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠴᠦ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠦᠬᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠳᠠᠶᠢᠳᠦᠨ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠣ ᠭᠡᠣᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠣᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠨ᠂ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃       ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠵᠣᠰᠠᠭᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠳᠠᠩᠭᠤᠳ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠡᠰᠣᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠡ᠊ᠨᠳᠡ ᠠᠪᠠ᠂ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠡᠶᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠣ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠬᠤᠯᠢᠭ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠣ ᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠭᠴᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠡᠢ᠃
      ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠮᠦᠬᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠮᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠭᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠪᠣᠯᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠬᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠳ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃       ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠰᠢᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠳᠣᠷᠰᠢᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠳᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠮᠣ᠂ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠱᠣᠪᠳᠣᠩ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠠᠯ ᠳᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠢᠳ ᠪᠡᠷᠢᠶᠡᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠰᠣ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠣ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠣᠷᠰᠢᠭᠤᠯ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠰᠣᠨ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠵᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠪᠣᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠵᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠢᠩᠭᠢᠵᠣ ᠳᠠᠰᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠨ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠣᠰᠣ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠦᠬᠦᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠣᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠨ᠂ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠬᠦᠪᠡᠴᠣ ᠴᠢᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠮᠠᠯᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠳ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠴᠡᠢ᠃        ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠬᠦᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ︽ᠭᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠢ︕︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ︽ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠳᠤᠭ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠣ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠳ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠰᠦᠷᠦᠨ ᠣᠷᠣᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠪᠣᠷᠣᠭᠤ ᠬᠠᠨᠳᠣᠨ ᠣᠬᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠦᠪ ᠬᠠᠨᠳᠣᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠡᠣᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠶᠢᠰᠣᠨ ᠳᠡᠮᠣᠷ ᠳᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠣᠰ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠬᠤᠣᠷᠳᠣ ᠭᠡᠢ ᠳᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠣᠯᠠ ᠮᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠣᠷᠣᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠦᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃          ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠰ ᠳᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠪᠳᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠰᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠢᠩᠭᠡ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠡᠤᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠡᠨᠡᠷ ᠰᠢᠭ ᠣᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠣᠷᠣᠰᠴᠣ᠂ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠴᠣ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠢ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠣᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠨᠢ ᠣᠰᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠩᠳᠠᠨ ᠬᠤᠪᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠡᠮᠣᠨᠡᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠣᠨ ᠬᠠᠵᠡᠶᠢᠵᠤ ᠣᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃       ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠣ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ︽ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠰᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠦ ᠠᠪᠴᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠃
    ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠤᠬᠦᠤ ᠪᠠᠰᠠ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠢᠷᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃       ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠮᠤᠭ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠴᠣ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃       ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠣᠭᠤᠵᠣ ᠭᠡᠣᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠭᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠦᠭᠬᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠳᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠭᠡᠳᠣᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠵᠣ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠣ ᠳᠠᠷᠭᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃       ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠴᠢᠭᠡᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠳᠣᠭᠤ ᠴᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠬᠠᠳᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠪᠡᠯ ᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠣᠳᠣᠵᠡᠢ᠃       ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠩᠵᠣ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠷᠡᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠠᠨᠳᠣᠷᠴᠣ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠦᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠵᠤ ︽ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠣ ᠦᠭ︾ ᠭᠡᠳ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃      ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠳᠣᠩᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ︽ᠡᠨᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠳᠣᠩᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠ︾ ᠭᠡᠵᠣ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠵᠡᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ︽ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠯᠣᠰᠣᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ︽ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠯᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠣᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠣᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠳᠣᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠴᠣᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠠᠶᠠᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠣᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠣᠬᠢᠵᠣ ᠬᠦᠴᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃       ︽ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠳᠣᠮᠤᠭ︾ ᠨᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠪᠠ  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号