9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/9/21
ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠢᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠣᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠃       ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ︽ ᠬᠡᠨ  ᠲᠠᠢ‌ᠨᠢ ᠣᠣᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠢ︖︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠣᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠣᠭᠳᠣᠭᠠᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠡᠬᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠦ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠱᠠᠯᠠᠵᠦ ᠣᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠱᠠᠯᠠᠬᠤ᠃       ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠱᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ  ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠣᠭᠳᠣᠭᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃       ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠣᠣᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠣᠭᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠨ ᠬᠦᠷᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡ ᠳᠤ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠢᠳᠬᠠᠨ‌ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠵᠦ  ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠷᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠃       ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠡ᠂  ︽ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠣᠭᠤᠪᠠᠯ ᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠣᠭᠤᠪᠠᠯ ᠮᠠᠯ  ︾  ᠬᠡᠳᠡᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠬᠡᠢ ᠱᠠᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ︕ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠱᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠳᠠᠯ ᠣᠰᠣᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠦᠷᠦᠬᠡᠯ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠤ  ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠣᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠭᠠᠢ  ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠦ︕ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠲᠠᠢ︕
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号