ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠦ —  ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠤᠮᠣᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/12/13
         ᠦᠬᠡᠷ   ᠤᠨ᠄ ᠰᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠭ — ᠵᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠠᠯ —  ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠭᠠᠯ — ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠭᠡ  ᠠᠷᠭᠠᠯ — ᠵᠢᠯ ᠦᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ — ᠵᠣᠨ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ  ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠮᠬᠡᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠯᠳᠡᠬᠦᠰᠦ — ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭᠠᠯ ︵ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠢᠳᠡᠰᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭ︶ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠦ — ᠨᠣᠷᠭᠤᠰᠦ᠂ ᠨᠣᠶᠢᠳᠠᠰᠦ ︵ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠯ ᠳᠤ︶ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠰᠦ — ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠵᠡᠩ — ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠦ — ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠦ — ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠵᠢ — ᠠᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ              ᠠᠳᠣᠭᠤᠨ ᠤ᠄ ᠬᠤᠮᠣᠯ ︵ ᠬᠤᠮᠣᠣᠯ︶ — ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠮᠣᠣᠯ ᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠮᠣᠯ —1 ᠠᠴᠠ3 ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ︵ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︶ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠄ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠰᠦ ᠬᠦᠷᠵᠡᠩ — ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠬᠦᠨ ᠠᠴᠠ  ᠣᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ᠃ ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ᠄   ᠬᠤᠷᠭᠤᠯ ᠪᠣᠷᠪᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠰ᠊  ᠮᠣᠯᠣᠷᠠᠷᠳᠡᠨᠢ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠪᠡ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号