ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ᠄
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/3/8
1. ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ᠂ ᠦᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠺᠠᠯᠼ᠂ ᠹᠣᠰᠹᠣᠷ᠂ ᠳᠡᠮᠣᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨA᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨB1᠂ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨB2 ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠺᠣᠲ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃2. ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ  ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ  ᠭᠤᠸᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ   ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃3. ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠣᠰ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠷᠦᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠣᠭᠤᠵᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ  ᠬᠠᠯᠠ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃4. ᠳᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠦ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠬᠤᠣᠷᠳᠦ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号