ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ᠄
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019-03-08
1. ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠨᠦᠬᠦᠵᠦ ᠳᠡᠩᠭᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ   ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠨᠦᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠰᠦ ᠰᠢᠷᠪᠣᠰᠦ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ   ᠲᠠᠢ᠃  ᠺᠠᠯᠼ᠂ ᠴᠠᠶᠢᠷ᠂ ᠳᠡᠮᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃2. ᠴᠢᠰᠦ ᠳᠣᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ  ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠰᠦ ᠳᠣᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃3. ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ  ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠪᠠ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠰᠦ ᠨᠦᠬᠦᠳᠡᠭ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃4. ᠯᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠨ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ  ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠰᠦ   ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠂  ᠬᠠᠨᠣᠭᠠᠳᠣᠢ  ᠦᠬᠡᠬᠦᠨ ᠬᠦᠴᠢᠯ   ᠨᠢ ᠺᠣᠯᠣᠰᠲ᠋ᠣᠷᠣᠯ  ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃    ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠶᠡᠷᠦᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠯ   ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠦᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ   ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠣᠯᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠦᠴᠢᠯᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ  ᠵᠦᠬᠡᠬᠡᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠣᠷᠢ  ᠶᠢ  ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ  ᠬᠤᠶᠢᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠣᠰᠦ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ  ᠶᠣᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号