ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/5/6
ᠠ᠊᠂ ᠣᠳᠠ          ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ 2500 —3000 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠪᠢ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠦᠪᠣᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠳᠦ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠧ ᠮᠠ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ  ︽ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ︾ ᠳᠤ ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠪᠣᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ   ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠣᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠷ  ︵ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ︶᠂ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ  ︵ ᠰᠢᠪᠡᠷ  ᠳᠣᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ   ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ︶  ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ  ︵ ᠠᠰᠠᠷ︶  ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃          ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ  ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠦᠰᠣᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠢ ᠦᠢ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠬᠡᠷ ᠣᠭᠤᠴᠢᠬᠤ ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠣᠩᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠳᠣᠭᠠᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ   ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠳ ᠬᠡᠷ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠵᠠᠢ᠃          ᠶᠠᠭ ᠦᠨᠡᠨ   ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠣᠷ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠦᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠡᠪᠣᠯ ᠵᠣᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠰᠢᠨᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳᠡᠳᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠣᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠯ   ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号