ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/6/17
        ᠬᠠᠳᠠᠭ  ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠪᠡᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ᠂ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠣᠭᠳᠣᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠮᠰᠢᠯᠳᠦ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠣᠰᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠂  ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ  ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠷᠣᠭᠤ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ   ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠣᠢ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠦ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠨ  ᠳᠤ ᠣᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠭᠳᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠬᠦ᠂ ᠴᠢᠳᠣᠷ  ᠳᠣᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠠᠬᠦ᠂ ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠳᠠᠰᠢᠭᠤᠷ   ᠲᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠮᠦᠳᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ  ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠦ ᠵᠠᠩᠬᠢᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ  ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ   ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠪᠣᠰᠣᠳ ᠲᠤ ᠬᠡᠪ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃             ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠦ      ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠦ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠬᠦᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠦᠭᠴᠦ ᠵᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭ  ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠠᠮ ᠬᠤᠷᠣᠭᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ   ᠨᠢ  ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠦᠪ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠬᠡᠵᠠᠢ ᠬᠤᠷᠣᠭᠤ  ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤ ᠳᠣᠭᠤᠭᠰᠢ ᠣᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃          ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ  ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠣᠭᠤᠯᠣᠨ ᠡᠪᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠣᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ︔ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ  ᠳᠡᠭᠡᠨ︔ ᠨᠠᠨᠵᠢᠸᠠᠩᠳᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠵᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号