ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/9/10
ᠠᠭᠠᠷᠣᠣᠯ —       ᠠᠮᠳᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠢᠰᠬᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠳᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠯᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠳᠡᠵᠢᠬᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠣᠷ ᠢ ᠳᠠᠶᠢᠯᠵᠦ ᠳᠠᠮᠢᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠣᠴᠠᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣᠰᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠯᠢᠬᠡ᠂ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂  ᠴᠢᠰᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠬᠦ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠣᠰᠠᠳᠠᠢ᠃
ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ —       ᠳᠡᠯᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠡᠷᠳᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠬᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠦ᠂ ᠣᠰᠣᠨ ᠬᠠᠪᠣᠩ᠂ ᠬᠦᠯ  ᠬᠤᠷᠣᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ —       ᠰᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠦ᠂ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠣᠳᠠᠰᠣᠨ ᠤ  ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂  ᠵᠢᠷᠮᠣᠰᠣᠯᠣᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠳᠦᠯᠬᠢᠬᠦᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃
ᠳᠠᠷᠠᠭ —      ᠬᠤᠣᠷᠳᠦ ᠬᠠᠪᠣᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠳᠣᠷᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠤ  ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠣᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠰᠦᠰᠦ ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠣᠰᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠦ ᠳᠣᠮᠣᠭᠤ᠂ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠣᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ —       ᠨᠣᠶᠢᠷᠬᠦᠶᠢᠳᠡᠯ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠰᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ᠃ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦ —       ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠳᠤ ᠣᠣᠭᠤᠳᠠᠭ᠃
ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠦ —       ᠬᠡᠢ ᠳᠠᠷᠣᠬᠤ᠂  ᠪᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠣᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号