ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/6/8
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ                      ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ    ᠲᠠᠨ᠎ᠠ   ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠠᠯ  ᠄ ᠤᠶᠠᠨ‌ᠨᠠᠷᠠ ᠢᠯᠴᠢ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠶᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠬᠡᠪᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠤᠡᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠥᠨᠢᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ‌ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠡᠨ‌‍ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡᠳᠡᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠄  ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ  ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠪᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ᠢᠩᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠷ᠎ᠡ  ᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠄ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ︵ᠦᠬᠡᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠴᠤᠯᠳᠤᠬᠤ  ᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠢᠪᠢᠯᠳᠡᠭ  ᠶᠢᠨ  ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠪᠢᠯᠬᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠰᠤᠯ ᠰᠥ ᠴᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡ᠂ ᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠶᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ  ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡ᠂ ᠤᠷᠵᠢᠨᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠩᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠣᠳᠤ  ᠥᠨᠦ ᠵᠢᠯ5 —7 ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡ  ︶ᠡᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠡᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠴᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠤᠳᠣ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ  ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ‌ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ︽ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ  ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠵᠢᠶᠠᠯ︾  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠦ᠂ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ‌ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠡᠨ‌ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 30ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ‌ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ‌ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ‌ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠬᠡ ᠪᠡᠷ‌ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠲᠤ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ  ᠤᠴᠢᠵᠦ ᠢᠩᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ   ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠩᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠮᠠᠳᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠢᠭᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠦ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ  ᠲᠥᠷᠪᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭ  ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ︵2017ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠮᠡᠨᠡᠶᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠢᠩᠭᠡ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠶᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠮᠨᠢᠭ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠳ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠢᠩᠭᠡ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠮᠬᠠᠤᠷᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡ︶ ᠦᠨᠥ ᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠢᠭ   ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠩᠭᠡᠨ ᠰᠥ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ  ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠢᠺ ᠲᠤᠺ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷ᠂ ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠴᠦ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ  ︽ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ᠂ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ300 ᠭᠠᠷᠦᠢ  ᠵᠢᠩ ᠰᠦ ᠰᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠹᠦᠵᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠤᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ᠃ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠰᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷ ᠲᠥᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠺᠠᠱᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ  ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ︾᠃ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨᠳᠡᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ  ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ   ᠣᠯᠵᠤ᠂   ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ‌ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠤᠰᠴᠦ᠂ ᠪᠠᠰᠠ‌‍ᠲ᠋ᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠤᠰᠦ ᠵᠤᠭᠳᠤᠷ ᠢ ᠵᠠᠷᠦᠨ᠂    ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠶ᠋ᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ‌‍ᠬᠦ᠋ᠷᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ︵ᠪᠢ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠳᠠᠭᠤᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠪᠤᠷᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠯᠢ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ  ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠤᠤᠰᠦ  ᠭᠠᠷᠦᠯᠲᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦ  ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠡᠰᠦ  ᠤᠷᠣᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠣᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠪᠤᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠨᠡᠭ᠂ ᠲᠤᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ᠃ 2019 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ  ᠬᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡ᠃︶1991 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠬᠦᠰᠴᠦ  ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ‌‍ᠲ᠋ᠡᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ‌ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ  ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ‌ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠡᠷᠡ‌ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ︵ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠤᠳᠣ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠣ ᠪᠠᠰᠠ  ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ᠃︶ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠵᠦ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠲᠡᠷᠡ‌ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠳᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ  ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ  ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠦᠰᠴᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠮᠣᠷᠢ  ᠤᠨᠤᠨ᠂    ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ  ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ‌‍ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠥᠰᠢᠭᠯᠡᠨ.2017 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠳᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ100 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ  ᠮᠣᠷᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ   ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ  ︽ᠰᠢᠯᠣᠭᠤᠨ  ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ  ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠤᠳᠣ200 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠥᠳᠥᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾   ︽ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ  ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠴᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠥᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠡᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ16400 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠮᠦ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠳ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ  ᠵᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠠᠭᠤ  ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠪᠦᠷᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠢᠷ  ᠦᠰᠬᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠨᠢᠬᠦᠨ ᠠᠯᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠢ  ︵ᠵᠤᠨ ᠨᠠᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠬᠥᠳᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠯᠢᠨ ᠢ ᠴᠦ ᠬᠤᠴᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡ  ᠵᠠᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ  ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠴᠦ ᠴᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠪᠢ ᠴᠦ  ᠲᠥᠯ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠡᠬᠢᠯᠡᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠴᠦ ᠭᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠳᠤᠪᠠᠯ ᠠᠷᠪᠠᠨ  ᠲᠥᠮᠡ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠤᠳᠣ ᠮᠠᠯ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠰᠡ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ  ᠬᠤᠷᠢ ᠠᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃︶
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号