ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ‌‍ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/7/6
 ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ         ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ‌‍ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ            ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠠᠯ᠄ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ‌ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂  ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠴᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠠᠨ‌ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ᠂   ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠬᠡᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂  ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ‌ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠦᠳ‌‍ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨᠰᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠬᠢᠵᠦ  ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ  ᠬᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃    ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠄  ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠ  ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ   ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ᠂  ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠵᠦ ᠶᠠᠳᠡᠨ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠬᠤᠷᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠨᠣᠬᠤᠯᠠᠵᠦ  ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ  ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠯᠵᠦ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨ  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠠᠢ᠃  ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠬᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠣᠵᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ  ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠭᠠᠴᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂  ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠴᠢ᠂  ᠡᠵᠡᠨᠳᠡᠨ  ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ‌ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠷᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠨᠠᠵᠦ᠂  ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠮᠤᠬᠤᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ‌‍ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠣᠷᠣᠵᠦ᠂  ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ‍ᠤᠨ‌‍ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ   ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ  ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ  ᠂  ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ  ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ  ᠃           ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄   ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ    (  ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠠᠯᠬᠤᠭᠠᠳ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠤᠵᠤᠯᠠᠯ ᠱᠣᠣᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠦ  ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ᠣᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠂  ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠯᠡ‌ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠮᠡᠷ᠂  ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠢᠰᠦᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠵᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ  ᠴᠦ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃  ︶      ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠮᠰᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂  ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ‌ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂  ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠦᠪ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ᠂  ᠡᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠶᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠵᠠᠷᠣᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠳᠣᠭᠠᠳᠦ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ  ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃          ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄  ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ       ︵ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂  ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠵᠦ᠂  ᠸᠢᠴᠠᠲ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠢᠭᠤᠷᠳᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠡᠳ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠣᠴᠢᠵᠦ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ ᠯᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡ︕  ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ  ᠃  ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡ  ︶      ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ  ᠤᠳ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ᠂  ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ‌ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠦ᠂  ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠠᠵᠢᠵᠦ᠂  ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠳᠤ ᠸᠢᠴᠠᠲ  ᠂ ᠲᠢᠺ ᠲᠤᠺ  ᠂  ᠶᠢᠦ ᠪᠦᠸᠧ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢ ᠴᠦᠮ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠵᠦ  ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠦ  ᠂  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ   ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠤᠨ  ᠲᠤᠭ᠎ᠠ  ᠡᠳᠦᠷ  ᠪᠦᠷᠢ 4  ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠨ᠂  ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠦᠷ  ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ  ᠦᠷᠬᠡᠵᠢᠨ᠂ ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂  ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ  ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂  ᠣᠷᠳᠣᠰ᠂  ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ 10 ᠠᠴᠠ20 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠳᠴᠦ  ᠂  ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ  ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ‌ᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ‌‍ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ  ᠂  ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ  ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃         ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ       ︵  ᠣᠳᠦ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ᠂  ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ  ᠪᠡᠨ‌ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠲᠤ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂  ᠶᠢᠦ ᠪᠦᠸᠧ ᠰᠢᠭᠤᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ  ᠲᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ   ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠦ᠂  ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠵᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠂    ᠪᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠂  ᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠭ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ  ᠂  ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ‌ᠨᠦ᠋ᠬᠦᠴᠡᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠮᠦᠷᠦᠬᠡᠳᠦᠯ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠤᠳᠦ ᠮᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ︕  ︶       ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ  ᠬᠤᠳᠠ ᠣᠷᠣᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ  ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ   ᠰᠡᠳᠬᠡᠯ ‍ᠦᠨ‌‍ᠲ᠋ᠦ᠋ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠦ᠂  ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠵᠦ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠶᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ  ᠃        ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄  ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ︵ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ  ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ  ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ︕  ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ᠂  ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ  ᠢ ᠴᠦᠮ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠡ᠂  ᠪᠦᠳᠦᠷᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠠᠮᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠂  ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠰᠢᠭ ᠨᠠᠳᠠ   ᠶᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠴᠦ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ  ︶        ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄      ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ      ︵ ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂  ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠂   ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠡᠳ  ᠂  ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ‌ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠮᠤᠬᠤᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂   ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠵᠤᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠣᠳᠦ  ᠮᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ︶      ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠦ ᠯᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠭᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠠᠰᠢᠭ ᠣᠯᠵᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠮᠣᠷᠬᠠᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ  ᠬᠠᠷᠢᠨ  ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ‌ᠯᠡ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠦ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ   ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ᠂  ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ‌‍ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠶᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ‌ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠳᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠦᠳ   ᠪᠠᠷ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂  ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ᠂   ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂  ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄  ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ( ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠣᠮ︶       ᠳᠡᠮ‌‍ᠲ᠋ᠡᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ‌ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ‌‍ᠪᠡᠨ‌ᠦᠢᠯᠡᠰ  ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ᠂ ᠲᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠤᠰᠯᠠᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠡᠢ  ᠪᠤᠶᠠᠨᠰᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡ‌ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ᠨᠢᠭᠡ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ   ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠳ  ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄  ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠄  (  ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠡᠵᠢ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠵᠢ ᠤᠳ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ᠂  ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠣᠣᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠣᠳᠡᠨ  ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂  ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠩ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠳ  ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠡ︕︶         ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ  ᠂  ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠰᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠠᠨᠢᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ  ᠃     ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ᠄  ᠬᠠᠰᠳᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ( ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ  ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠦ  ᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂  ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠨᠢᠵᠦ ᠭᠤᠳᠣᠷᠠᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠤᠷᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠦ  ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠡ︕ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  )         ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ᠄  ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠡᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠮᠠᠭᠳᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠲᠤ ᠠᠵᠠ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠦ  ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂  ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ  ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ  ᠲᠠᠯᠠᠯᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠡ︕  ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡ︕ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ  ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠠᠳᠡ ᠬᠦᠷᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠂  ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠢᠨ‌‍ᠳᠣᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠶ᠎ᠠ︕                         ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ                                     ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠡᠩ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠪᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号