ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/22
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠮᠡᠷᠡᠳᠦ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠪᠦᠰᠡᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠤᠯᠡᠠ ᠵᠡᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠡᠯ ᠮᠡᠯᠵᠢᠠ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠡᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠦᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠦᠡᠪᠡ᠃ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠦᠯ︾ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠳᠦᠷᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠠ᠃ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠡᠠ ᠤᠯᠦᠰ ᠤᠶᠢᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠠ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠡᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠦᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠡᠭᠤ ᠰᠢᠷᠦᠢ᠂ ᠱᠦᠢᠨᠢ ᠪᠡ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠷᠦᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠭᠡᠷ ᠪᠡᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠦᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠦᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠳᠡᠢ ᠮᠤᠳᠦᠠ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡᠳᠡᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠡᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠴᠦᠷᠡᠩᠭᠤᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠰᠤᠳᠦᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬ ᠨᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠡᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠠ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠦᠠ — ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠡᠯᠢ ︽ᠠᠮᠢᠳᠦ︾ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠤ ᠤᠷᠦᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠠ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠢᠳᠦᠷᠡᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠨᠢ ᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠡᠳᠠᠬ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠰᠡᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠠᠴᠢᠭᠠᠦᠠ ᠤᠰᠦᠠ ᠤ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠬ ᠡᠪᠡᠰᠦᠠ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠤᠬ ᠢ ᠲᠡᠭᠠᠵᠦ ᠵᠡᠭᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠬᠦᠭᠰᠡᠠ ᠴᠦ ᠵᠡᠳᠡᠷᠡᠵᠦ ᠴᠤᠴᠡᠷᠡᠬᠤ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠠ ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠴᠦᠭᠡᠠ ᠴᠦ ᠤᠷᠦ ᠮᠦᠷ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ᠃ ᠢᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠤᠰᠦᠳᠡᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠡᠴᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠡᠬᠤ ︽ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ︾ ᠭᠡᠯᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠦᠠ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠦᠯᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠦᠯ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠦᠬᠳᠡᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠦᠠ ᠨᠤᠳᠡᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠦᠭᠡᠦᠠ ᠲᠡᠳᠡᠠ ᠤ ᠤᠶᠦᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠯᠡᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠯᠬᠢ ᠪᠤᠷᠦᠭᠠᠠ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡᠠ ᠤᠷᠦᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠤᠶᠢᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠦ ᠤᠶᠢᠨᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠤ ᠪᠡᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠠ ᠰᠢᠯᠳᠡᠭᠠᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠨᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠯᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠳᠡᠠ᠂ ᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠴᠦᠷᠠᠬ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠳᠡᠢ ᠤᠶᠢᠢᠯᠡᠦᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠠ ᠮᠡᠨᠢ ᠤᠳᠦᠠ ᠵᠢᠷᠦᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠲᠤᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠭᠸᠦᠮᠧᠳ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠡᠠ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠶᠡᠩᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠬᠯᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠢᠠ ᠪᠤᠳᠦᠯᠢᠶᠡᠡᠳᠡᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠮᠪᠡᠢ ᠰᠡᠶᠢᠬᠠᠠ ᠲᠤᠬᠢᠷᠡᠭᠤᠯᠦᠬᠰᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠰᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠱᠤᠷᠦᠯᠵᠢᠠ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠢ ᠪᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠤᠷᠦᠭᠠᠠ ᠴᠢᠦᠡᠬᠤᠯᠡᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ ᠤᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠳᠡᠵᠦ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠵᠡᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠯᠬᠢ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭᠠᠠ ᠭᠤᠶᠡᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠬᠤᠭᠠᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ︵ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠢ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ︶ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠡᠯ ᠠᠳᠦᠭᠤᠰᠦ ᠤᠶᠢᠡᠴᠦᠭ ᠰᠡᠵᠢᠬᠦᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠯᠬᠦᠴᠢᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠠ ᠶᠡᠪᠦᠳᠡᠯ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠡᠷ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠳᠦᠭᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠷᠢᠪᠡᠯ ᠵᠠᠶᠢᠯᠡᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠤᠶᠢᠶᠡᠷ ᠤᠰᠦ ᠢᠷᠡᠪᠡᠯ ᠶᠡᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠴᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠪᠡᠯ ᠲᠤᠭᠤᠯᠡᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠮᠦ ᠠᠩ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠤᠶᠢᠮᠦᠷᠡᠬᠦ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠶᠢᠪᠡᠯᠵᠡᠬᠰᠡᠠ ᠴᠦ ᠨᠤᠷᠬᠤ ᠠᠶᠦᠯ ᠤᠶᠢᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠤᠬᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠵᠡᠪᠡᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ᠂ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠷᠪᠡᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠨᠦ᠂ ᠤᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠪᠦᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠮᠤᠳᠦ ᠪᠤᠯᠦᠠ ᠡᠷᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠬᠦᠯᠳᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠷᠪᠦᠬ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠠ᠂ ᠲᠤᠳᠦᠭᠤᠪᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠯᠦᠭᠠᠠ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠠᠳᠦᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠡᠯ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠦᠬᠰᠡᠠ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠷ ᠪᠡ ᠤᠭᠤᠰᠦᠷ ᠪᠦᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠦᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠡᠳᠡᠬᠰᠡᠠ ᠪᠦᠳᠦᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠯᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号