ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/29
            ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠮᠤᠭ      ᠡᠷᠳᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠦᠮᠪᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠲᠤ᠂ ᠰᠦᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠡ ᠳᠠᠬᠢ ᠭᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠴᠠ ᠽᠠᠡᠳᠡᠡ ᠮᠤᠳᠤᠠ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠬᠤᠷᠠᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠦ᠋ᠢᠴᠠᠬᠡᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠪᠡᠷᠰ᠂ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠯᠤᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠤᠨᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡᠳᠡᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠠ ᠦᠬᠢᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤᠬᠦᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠷᠰᠯᠠᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ︽ᠬᠡᠡ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳᠡᠪᠡᠷ ᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤᠬᠦᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠵᠡᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃      ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠢ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠪᠤᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠤ ᠰᠢᠷᠳᠡᠡ ᠬᠡᠪᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠬᠢᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠡᠳᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠮᠡᠬᠡᠡ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠤᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠷ ᠬᠡᠬᠡᠷᠡᠡ ᠦᠷᠯᠤᠬᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠡ ᠠᠷᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠢᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ︽ᠨᠠᠷᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠡᠳᠤᠷ ᠲᠡᠭᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠰᠤᠴᠢᠰᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠳᠡᠷᠬᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠮᠦᠷᠤᠢ ᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠤᠬᠦᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ  ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠡ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠴᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠦᠴᠤᠬᠡᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠦᠬᠢᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠷᠤᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠴᠢᠩᠬᠦᠷᠡᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠠᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠠᠰᠤᠠ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠨᠦᠬᠡᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠷᠭᠤᠠ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠡᠷᠠ ᠬᠦ ᠦᠨᠡᠰᠤᠠ ᠤᠪᠤᠭᠠᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠷᠪᠡᠬᠡᠤᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠤᠡ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠦᠨᠡᠰᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠬ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃      ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠠᠷᠰᠯᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠯᠠᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠰᠤᠩᠨᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠤᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠡ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠠᠤᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠡ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠤᠠ ᠤᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠤᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ︽ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠴᠤᠯᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠠ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠ︾ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠡ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠡᠷᠯᠠᠠ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠬᠦᠤᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠠ  ᠠᠷᠰᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠤᠠ ︽ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠠ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ︾ ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠡ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠤᠠᠬᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠢᠩᠬᠢᠵᠤ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠠ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠤᠡ ︽ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠢᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠠ ᠵᠢᠤᠡᠬᠦᠯᠳᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠡᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠬᠢᠷᠡᠡ ᠲᠤᠭᠯᠠᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠡᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠷᠤᠠ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠭᠴᠢ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠬᠦᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠯᠢᠭᠴᠢ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠵᠤᠬᠦᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠯᠵᠢᠠ ᠮᠤᠰᠬᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠮᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠮᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠤᠬᠦᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠰᠠᠷᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠡᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭ ᠮᠠᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠠᠬᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠡᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠦᠯ ᠲᠠᠢ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠮᠠᠬᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号