ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/29
         ᠳᠠᠪᠣᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ — ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠰᠡᠷᠪᠡ — ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠲᠠᠭ᠎ᠠ — ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠰᠢᠳᠤᠯᠡᠩ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ — ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠤ — ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠠᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ — ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠬᠠᠪᠴᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ — ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠮᠤᠷᠢ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷ᠎ᠠᠭᠡᠭᠦᠦ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮ᠎ᠠᠡᠷᠮᠡᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤ — ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦᠠᠰᠠᠮᠠᠨ — ᠢᠯᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ — ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭᠲᠤᠭᠤᠯ — ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠲᠦᠨᠳᠤᠭᠡᠷ ᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠤᠷᠭ᠎ᠠ — ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠪᠢᠷᠠᠭᠤ — ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠰᠢᠳᠤᠯᠡᠩ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠭᠤᠨᠵᠢ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠲᠦᠨ᠎ᠠ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠠᠲᠦᠨ᠎ᠠ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠲᠦᠨᠵᠢ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠠᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠱᠠᠷ — ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠠᠦᠨᠢᠶ᠎ᠠ — ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮ᠎ᠠᠪᠤᠬ᠎ᠠ — ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ — ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠦᠨᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨᠤᠭ — ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨᠬᠤᠨᠢᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ — ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠲᠦᠯᠤᠭᠡ — ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠰᠢᠳᠤᠯᠡᠩ — ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠵᠤᠰᠠᠭ — ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠠᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ — ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷ᠎ᠠᠢᠷᠭᠡ — ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ — ᠵᠤᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠮ᠎ᠠᠬᠤᠴᠠ — ᠰᠢᠳᠤᠯᠡᠩ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠠᠰᠠᠮᠠᠨ — ᠢᠯᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠᠢᠰᠢᠭᠡ — ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠪᠤᠷᠯᠤᠨ — ᠪᠦᠳᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠰᠢᠳᠤᠯᠡᠩ — ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠩ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢᠰᠡᠷᠭᠡ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷ᠎ᠠᠲᠡᠭᠡ᠂ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ — ᠰᠢᠳᠤᠯᠡᠩ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠᠲᠠᠬᠠᠯᠢ — ᠬᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠢᠭᠡᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠪᠤᠳᠤᠭᠤ — ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠰᠡᠷᠪᠠᠨᠭ᠌ ᠲᠤᠷᠤᠮ — ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠᠲᠤᠷᠤᠮ — ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠰᠤᠷᠭ᠎ᠠ — ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠬ᠎ᠠ — ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ — ᠡᠷ᠎ᠠᠭᠤᠨᠵᠢ — ᠡᠮ᠎ᠠᠲᠦᠨ᠎ᠠ — ᠡᠷ᠎ᠠᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭ — ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠠᠳᠠ — ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ — ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢᠠᠰᠠᠮᠠᠨ — ᠢᠯᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷ᠎ᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号