ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠬᠠᠣ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/3/29
︵ᠨᠢᠭᠡ︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠣᠰᠣᠠ      ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ︵93 ᠨᠢᠭᠤᠷ︶ ᠤ § 59 ᠳᠤ ︽ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠶᠢᠰᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠢ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠯᠢᠵᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠥᠭᠡᠯᠦᠨ ᠦᠵᠢᠨ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠪᠦᠷᠦᠨ᠂ ᠤᠨᠤᠨ  ᠤ ᠲᠡᠯᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠤᠷ ᠵᠦᠪ ᠲᠥᠷᠥᠵᠦᠬᠦᠢ᠃ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠷ ᠳᠥᠷᠥᠪᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠬᠦᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠦᠰᠠᠯ ᠵᠦᠡᠭᠨᠠᠯ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠋ᠠᠣ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ᠂ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ᠃      ᠪᠤᠰᠤᠳ‌ᠡᠴᠠ‌ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬ᠋ᠤᠶᠣᠬᠤ᠄ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬ᠋ᠤᠶᠣᠬᠤ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠳᠤ᠄ ︽ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠬᠠᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠦᠦ︖︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠬᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠡᠪᠣᠬᠡ ᠡᠮᠠᠬᠡ᠂ ᠨᠠᠭᠠᠴᠣ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠠ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡᠮᠠᠣᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯᠳᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬ᠋ᠤᠶᠣᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠬᠦ᠄ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ‌‍ᠲ᠋ᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠵᠦᠪᠳᠠᠠ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠠᠷᠬᠠᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠣᠰᠣ ᠨᠢ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠠᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠪᠠ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠵᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃⒈ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠰᠣ ᠦᠡᠭᠬᠡ᠂ ᠵᠠᠩ ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠰᠣ ᠦᠡᠭᠬᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠠᠪᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠪᠤᠠᠳᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠣᠪᠣᠭᠤ᠂ ᠰᠦᠷᠯᠠᠬᠦᠠ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠨᠵᠣᠯᠠ᠂ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⒉ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠠᠠᠰᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠣᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠤᠷᠣᠠᠠᠰᠢ  ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠵᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠬᠦᠰᠢᠳᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠴᠠᠭ᠂ ᠬ᠋ᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳᠣᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠣᠬᠡ ᠡᠮᠠᠬᠡ ᠮᠠᠳᠣ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠰᠠᠬᠦᠳᠠᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠲᠠᠮᠣᠵᠢᠠ ︵ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠲᠦᠷᠣᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ※ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ︾ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠵᠢᠠ‌ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ︶᠂ ᠰᠢᠨᠠᠪᠠᠶᠠᠷ ︵ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ︶᠂ ᠦᠦᠷᠴᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠴᠣᠯᠮᠣᠠ᠂ ᠰᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠸᠠᠳᠢ᠂ ᠨᠠᠮᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠣᠯᠴᠠᠴᠡᠭ᠂ ᠵᠢᠷᠠᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠᠵᠢᠩ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠᠵᠢᠩ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⒊ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ‌‍ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠦᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠵᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠠᠬᠡᠳᠣᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠦᠰᠠᠠ ᠵᠦᠡᠭᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠬᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠠᠮᠣᠭᠤᠯᠠᠩ᠂ ᠠᠮᠣᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠴᠠᠠ᠂ ᠰᠠᠴᠠᠠᠪᠠᠳᠠᠷᠬᠠᠣ᠂ ᠴᠣᠠᠠᠳᠣ᠂ ᠵᠢᠪᠠᠨ᠋ᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠠᠠᠳᠣ᠂ ᠬᠦᠴᠣᠠᠳᠠᠬᠦᠰ᠂ ᠮᠠᠠᠳᠣᠬᠤ᠂ ᠴᠣᠠᠠᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠬᠦᠷᠠᠩ᠂ ᠦᠨᠢᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠣ᠂ ᠠᠴᠢᠳᠣ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠠᠬᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯᠳᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠬᠦᠰ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠨᠠᠰᠣᠠ᠂ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠳᠣ᠂ ᠪᠣᠶ᠋ᠬᠠᠦ᠋ᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠋ᠥ᠌ᠯᠵᠡᠢ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠦᠦ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠰᠠᠯᠳᠣ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⒋ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠢᠷᠯᠠᠠ ᠪᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠵᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠢ ᠠᠭ᠋ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠣᠷᠰᠢᠠᠠᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠬᠠᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠠᠠ᠂ ᠬ᠋ᠠᠯᠪᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶ᠋ᠬᠠᠠᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠡᠭᠬᠡᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠤᠭ᠍ᠶᠣ ᠂ ᠭᠠᠨᠳᠢᠭ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠᠳᠦ᠋ᠰᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭᠳᠣ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠶᠢᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠠᠳᠦ᠋ᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠳᠣᠴᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠩᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠᠬᠦᠣ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ᠂ ᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠠᠴᠠᠠᠪᠠᠯ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⒌ᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠦᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠦᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠵᠣ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃⑴ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠠ ᠪᠣᠶᠣ ᠰᠠᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ︔ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠲᠦᠷᠣᠪᠣᠯᠣᠣᠠ᠂ ᠤᠯᠣᠰᠪᠣᠯᠣᠣᠠ᠂ ᠬᠠᠰᠯᠣᠣ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠷᠳᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠠᠰᠴᠠᠴᠡᠭ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠴᠠᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑵ᠤᠠᠠᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ︔ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠳᠣ᠂ ᠪᠠᠳᠣᠪᠦ᠋ᠷᠢᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠠᠳᠠᠬᠦᠰ᠂ ᠣᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ᠂ ᠽᠠᠠᠳᠠᠠᠬᠡᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠯᠴᠠᠴᠡᠭ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑶ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠬᠡᠰ ᠪᠣᠶᠣ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠦᠬᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ︔ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠨᠠᠷᠠᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠠ᠂ ᠤᠳᠣᠠ᠂ ᠴᠣᠯᠮᠣᠠ᠂ ᠠᠷᠪᠢᠵᠬᠠᠣ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭᠵᠢᠬᠦ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑷ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ︔ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠤᠷᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠤᠶ᠋ᠬᠠᠠᠠ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠠ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠣ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠣ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑸ᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠦᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠪᠣᠶᠣ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠤᠷᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠣᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠂ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠣᠶᠠᠠ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠲᠣᠠᠠᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑹ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠢᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠰᠠᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ‌ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠯᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠦᠵᠠᠵᠣ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠠ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ‌ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ︔ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ᠂ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ᠂ ᠤᠳᠣᠠ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠠ᠂ ᠭᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠣᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠴᠠᠠ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠳᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠣ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠠᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠣᠷ᠂ ᠮᠣᠯᠣᠷ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠠᠴᠣᠠᠠᠳᠣ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠᠴᠣᠠᠠᠳᠣ᠂ ᠬ᠋ᠠᠷᠣᠳᠢ ︵ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ︶᠂ ᠬ᠋ᠠᠯᠪᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠡᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ︶ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃︵ᠬᠤᠶᠠᠷ︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ      ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠮᠡᠯ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠷᠰᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬ᠋ᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠢᠯᠠ ᠦᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠬᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠣᠷᠢ ᠦᠬᠡ ᠴᠣ᠋ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠬᠦ ᠵᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠯᠢᠭ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠤᠭ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠴᠣ ᠴᠢᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠦᠠ ᠴᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃⒈ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠬᠦᠰᠣᠮᠠᠯ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ⑴ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠦᠬᠡ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠄ ᠊ᠯ᠂ ᠊ᠭ᠋ (᠊ᠭ )᠂ ᠊ᠭᠤᠠ(᠊ᠬᠦᠠ )᠂ ᠊ᠡᠭᠭᠤᠢ(᠊ᠡᠭᠬᠦᠢ )᠂ ᠊ᠳᠠᠢ ︵᠊ ᠳᠤ )᠂ ᠊ᠮᠠᠭᠠᠢ ︵᠊ᠮᠠᠬᠡᠢ︶᠂ ᠊ᠰᠠᠩ᠂ ᠊ᠮᠰᠤᠭ ︵᠊ᠮᠰᠣᠭ᠌︶ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ᠂ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠮᠰᠤᠭ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑵ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠦᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠄ ᠊ᠬᠤ ︵᠊ᠬᠦ︶ ᠊ᠭ᠎ᠠ ︵ᠬᠡ︶᠂ ᠊ᠨ᠎ᠠ᠂ ᠊ᠪᠠ ︵᠊ᠪᠠᠢ︶ ᠊ᠷᠠ᠂ ᠊ᠷ᠎ᠠ᠂ ᠊ᠬᠠᠠ ︵᠊ᠬᠡᠠ︶᠂ ᠊ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠦᠷᠡᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠪᠠ᠂ ᠭᠤᠶᠣᠬᠠᠨ᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑶ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠪᠣᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠄ ᠊ᠳᠠᠢ᠂ ᠊ᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠊ᠯᠠᠢ᠂ ᠊ᠬᠠᠢ ᠊ᠬᠡᠢ᠂ ᠊ᠨᠠᠢ᠂ ᠊ᠮᠠᠢ ᠂ ᠊ᠷᠠᠢ᠂ ᠊ᠵᠠᠢ ᠊ᠵᠢ᠂ ᠊ᠴᠠᠢ ᠊ᠴᠢ᠂ ᠊ᠵᠢᠠ᠂ ᠊ᠠᠠᠴᠢᠠ ᠊ᠭ᠍ᠴᠢᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠷᠠᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠮᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠨᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠴᠠᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠪᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠨ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑷ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠄ ᠊ᠮ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠮ᠎ᠡ᠂ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠮ᠎ᠡ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑸᠊ᠯᠠᠩ᠂ ᠊ᠬᠠᠠ ︵᠊ᠬᠡᠠ︶ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠩ ᠬᠠᠳᠣᠨ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠬᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⒉ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠬᠡᠰ ᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠦᠠ᠃⑴ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠰᠠᠴᠠᠠᠪᠠᠣᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠴᠣᠠᠠᠳᠣᠪᠦ᠋ᠷᠢᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠠᠬᠦ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠣᠳᠠᠳᠣ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠠ ᠲᠣᠯᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃⑵ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠤᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠤᠣᠯ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲ᠋ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠳᠣᠨᠠᠰᠣᠠ᠂ ᠦᠣᠷ᠊ᠣᠠᠲ᠋ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠣᠠᠠᠪᠠᠳᠠᠷᠬᠠᠣ᠂ ᠡᠯᠪᠡᠭᠪᠠᠶᠠᠠ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠨᠰᠠᠴᠠᠠ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑶ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠢᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌ ᠦᠬᠡᠰ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌ ᠨᠢ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ  ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌ ᠦᠬᠡᠰ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠠᠯᠢᠠ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ ᠴᠣ᠋ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷᠲ᠋ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠮᠪᠣᠷᠴᠠᠴᠡᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠳᠣᠴᠠᠴᠡᠭ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠲ᠋ᠤᠭᠤᠰ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠲᠣᠩ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃⑷ ᠲᠠᠩ ᠲᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ︽ᠬᠦᠣ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠠ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠠ᠂ ᠦᠬᠢᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠰ ᠪᠠ ︽ᠦᠬᠡᠢ ︵ᠬᠦᠢ︶᠂ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ᠂ ᠲᠠᠢ ︵ᠰᠣᠯᠠ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠠᠬᠦ︶︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠠ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠷᠣᠯᠴᠬᠠᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠠ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠬ᠋ᠤᠷᠪᠠᠠ ᠦᠬᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠮᠠᠯᠴᠢᠠᠬᠦᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠᠬᠡᠣᠬᠡᠠ᠂ ᠬᠦᠦᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠶᠣᠰᠢᠬᠦ᠋ᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ︵ᠠᠶᠣᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ︶ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃︵ᠭᠤᠷᠪᠡ︶ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ⒈ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠵᠣᠷᠰᠢᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃⑴ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ  ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ︔⑵ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ︔⑶ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ᠄ ᠪᠠᠳᠣ ᠪᠦᠷᠢᠠ —ᠪᠠᠳᠣᠪᠦ᠋ᠷᠢᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠦᠮᠪᠣᠷ — ᠠᠯᠳᠠᠠᠰᠦ᠋ᠮᠪᠣᠷ᠃ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠠ ᠤᠳᠣ — ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠬᠤᠳᠣ᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠠ — ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠪᠦ᠋ᠷᠢᠨ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠦᠬᠢᠠ — ᠰᠠᠶᠢᠬᠤᠢᠬᠢᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ — ᠠᠯᠳ᠋ᠬᠠᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠦᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ — ᠥᠥᠷ᠊ᠥᠨᠲ᠋ᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠ — ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠᠱᠠ — ᠠᠯᠳᠠᠠᠱᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ — ᠨᠠᠷᠠᠠ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ — ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠠᠳᠡ ᠣᠨᠴᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠨᠢ ︽ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠣᠬᠤ ta ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ︿᠊ᠲ᠊﹀ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ da ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ︿᠊ᠳ᠋᠊﹀ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠩᠰᠢᠵᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃⒉ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠬᠦᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠬᠠᠣ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠢ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠪᠴᠣ᠂ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠨ‌‍ᠲ᠋ᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠳᠠᠢ᠃⑴ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠣᠬᠠᠬᠠᠣ᠄ ᠴᠠᠩᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠢᠠᠰᠦ᠋ᠷᠣᠩ᠂ ᠪᠡᠭᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠠᠩ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃⑵ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠣᠶᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠣᠬᠠᠬᠠᠣ᠄ ᠢᠩᠬᠢᠵᠣ ᠲᠣᠳᠣᠣᠬᠠᠬᠠᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ︽ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠴᠢᠭ ·︾ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠤᠪᠣᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠶᠢᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠴᠢ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠦᠮ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ︽ᠡ︾ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ᠄ ᠮ᠊ ︵me︶ · ᠬᠠᠰᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪ᠊ ︵be︶ · ᠤᠰᠣᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯᠳᠣ ᠶᠢ ᠮᠠ᠊ · ᠰᠣᠶᠣᠯᠳᠣ᠂ ᠮᠠᠷᠬᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠ᠊ · ᠲᠣᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠳᠠᠯᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ‌ᠢ ᠴᠢ᠊ · ᠠᠷᠢᠭᠤᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠤ ᠤᠶ᠋ᠬᠠᠠᠠ ᠢ ᠪᠦ᠊ · ᠤᠶ᠋ᠬᠠᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠠ᠊ · ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢ ᠳ᠋ᠠ᠊ · ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠣ ᠁ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠴᠢᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠣᠬᠠᠠᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠠ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬ᠋ᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠᠨ᠋ᠣᠴᠬᠠᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠲᠣᠳᠣᠣᠬᠠᠠᠯ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠬᠠ᠊᠂ ᠲᠠᠮᠳᠢᠠ᠂ ᠨᠠ᠊ · ᠰᠣᠶᠣᠯᠳᠣ ᠶᠢ ︽ᠬᠠ᠊ ᠪᠠᠭᠰᠢ︾᠂ ︽ᠨᠠ᠊ ᠱᠦᠵᠢ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠣ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠠ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠢᠨᠢᠶᠠᠳᠣᠮ ᠱᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃⑶ ︽ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ︾᠂ ︽ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ︾᠂ ︽ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯᠲᠤ︾ ᠶᠢ ︽ᠪ᠊ · ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ︽ᠪᠠ᠊ · ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ︾᠂ ︽ᠪᠤ · ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠤ︾᠂ ︽ᠪᠦ᠊ · ᠰᠣᠶᠣᠯᠳᠤ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠃⒊ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠳᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠪᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠣᠬᠠᠬᠠᠣ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾ ᠤ § 42 ᠪᠠ 38 ᠳᠤ ︽ᠪᠡᠯᠭᠦᠨᠦᠳᠠᠢ ᠪᠡᠯᠭᠦᠨᠦᠳ ᠣᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠨᠦᠳᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨᠦᠳ ᠣᠪᠣᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤ ᠬᠠᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ ᠰᠠᠯᠵᠢ ᠰᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠳ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠳᠤᠨᠴᠢᠷ ᠪᠤᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃︾︔ ︽᠁ ᠪᠣᠳᠤᠴᠢᠷ ᠠᠯᠬᠢᠨᠴᠢ ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ ᠳᠤᠮᠳᠡ ᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡᠢ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ︿ᠶᠠᠭᠤᠵᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠴᠢ︖﹀ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠰᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ ︿ᠵᠠᠷᠴᠢᠭᠤᠳ ᠠᠳᠠᠩᠬᠠᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠵᠢᠨ ᠪᠢ﹀ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠪᠣᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠦᠳ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠᠸ᠋ᠴᠢᠷ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠴᠢ ᠬ᠋ᠠᠨᠭ᠌᠂ ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠣᠠ ᠤᠶᠣᠠᠪᠠᠳᠣ ᠁ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠪᠣᠭ ᠬᠡᠵᠢᠶᠠᠳᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠣ᠋ ᠤᠨᠣᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠄ ᠵᠠᠩ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠸᠠᠩ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠱᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ᠄ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠴᠡᠭ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠣᠪᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠴᠡᠭ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠩ · ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠸᠠᠩ · ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠱᠢ · ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ · ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠴᠢ · ᠪᠤᠶᠠᠨ᠋ᠧᠴᠢᠷ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠴᠡᠭ ︽·︾ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠤᠮ︕⒋ ᠣᠪᠣᠭ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ︽ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠩᠳᠠᠭᠤᠳ ᠤᠰᠤᠨᠪᠤᠳᠤᠭ︾ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ︽孛儿只斤 铁木真︾᠂ ︽孛儿只斤 忽必烈︾᠂ ︽杭图德 乌顺包都嘎︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠣᠪᠣᠭ ᠪᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠣᠪᠣᠭ ᠪᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃︵ᠳᠥᠷᠪᠡ︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠣᠠ     ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠣ ︵ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ︶ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ‌ᠵᠢᠠᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠭᠠᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠬᠠᠣ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠣᠬᠡ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣᠰ᠂ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠵᠣ ᠡᠶᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃⒈ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠵᠣ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠡᠰ ᠪᠣᠶᠣ ᠲᠠᠯᠳᠠᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠣᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠬᠡᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ︽ᠡᠩᠬᠦᠷᠠᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠯᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠢᠰᠢᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠯᠣᠬᠡ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠩ᠂ ᠮᠠᠭᠤᠦ᠋ᠬᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠬᠡᠣᠬᠡᠠ ᠁⒉ ᠲᠡᠷᠡ‌ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠠ ᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠡᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ᠃ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ︾᠂ ︽ᠬᠡᠴᠠᠬᠦᠣ ᠨᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠣ᠃⒊ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠨᠠᠩ ᠴᠣ᠋ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠰᠠᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ  ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠬᠠᠣ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠣ᠋ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠬᠦ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ︽ᠮᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠣᠠ︾᠂ ︽ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠠ︾᠂ ︽ᠮᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠨ︾᠂ ︽ᠮᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠠ︾᠂ ︽ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ︾᠂ ︽ᠲᠠᠷᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠶᠣ ︽ᠬᠡᠠ ᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠭ᠋᠎ᠠ ᠨᠢ︾᠂ ︽ᠬᠡᠠ ᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠬᠡᠴᠢ ᠨᠢ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠠᠨ᠋ᠣᠴᠬᠠᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠳᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃⒋ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠨᠠᠰᠣ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠣ ᠲᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠣ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠳᠤ ︽ᠪᠣᠷᠬᠠᠠ ᠪᠣᠯᠣᠠᠠᠴᠢ︾᠂ ︽ᠪᠣᠷᠬᠠᠠ ᠠᠪᠤ︾᠂ ︽ᠪᠣᠷᠬᠠᠠ ᠡᠵᠢ︾᠂ ︽ᠲᠠᠯᠢᠢᠭᠴᠢ︾᠂ ︽ᠦᠡᠭᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠢ︾᠂ ︽ᠵᠢᠯᠢᠢᠭᠴᠢ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠣ᠃⒌ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠭᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠣ ᠲᠠᠪᠠᠨ᠋ᠣᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠠᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ᠶᠠᠬᠡᠰ ᠠᠬᠠᠮᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠣᠯᠠᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠭᠤᠰᠢᠳᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠣᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦ᠂ ᠣᠮᠪᠣᠯᠣ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠯᠳᠣ᠃ ᠡᠴᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠣ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠠᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠦᠬᠢᠠ ᠨᠢ ᠤᠶ᠋ᠬᠠᠠᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠ ᠦᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠡᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠬᠤᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠦᠢ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号